ÔNG THỐNG ĐỐC NEW YORK KHÔNG THÈM CẦU CỨU CHÍNH PHỦ LIÊN BANG MỸ NHƯNG CẦU CỨU JACK MA (A LIBABA) VÀ TRUNG QUỐC – KHEN TRUNG QUỐC GIỎI GIẢI QUYẾT DỊCH Ở VŨ HÁN.

(*) Nhưng Thống Đốc quên là nguồn dịch từ China chứ không phải từ Chính Phủ Liên Bang.

https://www.youtube.com/watch?v=97oqdqitLzo

FB Thùy Trang Nguyễn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s