3X tham nhũng

Dương Vũ – Ai đang làm khánh kiệt đất nước (phần 5, corruption)

Viết thêm về những cá nhân trong tập đoàn Ba X – Dương Vũ (Corruption)


Ai đang làm khánh kiệt đất nước (phần 4,corruption)


Ai đang làm khánh kiệt đất nước (phần 3,corruption)

———
Dương Vũ – Ai đang làm khánh kiệt đất nước (phần 2,corruption)

————
Dương Vũ – Ai đang làm khánh kiệt đất nước? (phần 1,corruption)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s