HGHH

CÓ HAY KHÔNG CHIẾN DỊCH LIÊN MINH CỘNG SẢN + ” KHÔNG CỘNG SẢN “? (reconciliation)
=
KHI NGUYỄN GIA KIỂNG TRỞ THÀNH CHÍ SĨ (reconciliation)
https://www.youtube.com/watch?v=br0iT-8hEgo&feature=youtu.be   Video Nguyễn Quốc Nam
KHI “NGÀY THÁNG TƯ ĐEN” THÀNH “NGÀY HÀNH TRÌNH ĐI TÌM TỰ DO”: PHẢI CHĂNG “LIÊN MINH DÂN CHỦ V IỆT NAM “,ĐÃ BƯỚC ĐẦU THỰC HIỆN CHỦ TRƯƠNG “ĐỨNG CHUNG VỚI VIỆT CỘNG ĐỂ BẢO VỆ TỔ QU ỐC VIỆT NAM”?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s