Ho’s spy

CXN_032315_8428_Nhận bài này ngày 18.3, lúc đó rất do dự, nhưng đến ngày 22.3.2015 thì ủng hộ Phan Châu Thành hết mình vì PCT quá đúng (không phải vì là bạn nhưng vì quá đúng): Vài lời với ông Trần Gia Phụng về Hồ… Phan Châu Thành Những nhà sử học không chuyên và Hồ (Ho’s spy)
—-
CXN_032315_8427_Hai ngày trước tôi không tin, nhưng bắt đầu ngày 22.3.2015 thì tôi tin mãnh liệt vào bài này: Chân Tướng Đích Thật Của Hồ ChÍ Minh ….(Ho’s spy)

———–
CXN_032215_8416_”Không ai muốn có một thây ma của thằng điệp viên Hán Tặc thối rữa nằm ngay cửa cái nhà mình! Việc đặt cái xác chết Hồ Chí Minh nằm trơ trơ giữa thủ đô Hà Nội, bộ mặt của nước Việt Nam, là hành động trù ếm cả dân tộc. Dân Việt Nam không bao giờ có thể vươn lên bao lâu ám khí và mùi xú uế của xác chết đang thối rữa đó còn bao trùm thủ đô Hà Nội, đó là chưa nói tới số lượng tiền của, công sức và nhân lực phải bỏ ra để tu bổ cho cái xác ướp của Hồ Chí Minh. Thử hỏi dân tộc Việt Nam đã được hưởng lợi lộc gì bởi cái xác ướp đó? Hành động ngạo mạn này của bọn buôn xác chết đang thách thức sức mạnh của quần chúng!” (Ho’s spy)

One comment on “Ho’s spy

  1. Tàn phá đất nước để củng cố đời cha lẫn đời con , gây bao tội ác ngút đầu mà nay đáp an toàn mà không thanh thản vui mừng thì gọi là gì chứ .

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s