Paris accords

CXN_061915_9176_Ngay cả chấp nhận giọng điệu lừa bịp và tiếm danh của Đào Minh Quân và Nguyễn Ngọc Bích thì đã không ổn rồi: Đồng bào hãy rất cẩn thận của những nhóm tiếm danh V NCH nhưng thực chất là Hòa Gỉai Hòa Hợp của Liên minh Dân Chủ Lê minh Phát, Ngô Thanh Hải (Paris accords)

https://www.youtube.com/watch?v=B-uyV2Aubcg    Video vãn hồi VNCH

Mỹ sẽ giúp phục hồi chính phủ QGVN hay VNCH


CXN*_011613_2112_Trò mèo vãn hồi Hiệp Định Paris 1973 và số phận của 90 triệu đồng bào VN (Paris accords)
=
CXN_061815_9170_Ha ha !! Mấy tay Hải Ngoại này còn quá cha ĐCSVN nữa, NVHN muốn 3 triệu NVHN b ầu đại diện của Đào Minh Quân hay Nguyễn Ngọc Bích đại diện cho 93 triệu dân VN với ước ng uyện hoàn toàn khác 3 triệu NVHN, nhân dân muốn có KT phát triển, cuộc sống mở mang, văn minh, dâ n chủ, độc lập công bình, có ai ở HN đáp ứng dc cho dân tộc VN hay không ??? Tại sao dùng phiếu bầu của vài ngàn thân hữu của Đào Minh Quân và Nguyễn Ngọc Bích tiếm danh là VNCH rồi bắt 93 triệu dân VN cam chịu chấp nhận kết quả bầu cử này ???. Hãy để 93 triệu dân VN lật đổ CS rồi tính tới chuyện bầu cử: Làm cách nào có được một cuộc bầu cử công bằng (Paris accords)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s